Fantasticmoms.nl, gevestigd in Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De verwerking van persoonsgegevens door Fantasticmoms.nl valt binnen de wettelijke vrijstellingsregeling. Daarom is de verwerking niet aangemeld bij de verantwoordelijke autoriteit.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fantasticmoms.nl verwerkt alleen persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Denk aan het achterlaten van een reactie op onze website of het sturen van een e-mail. Dit zijn gegevens die je actief aan ons verschaft.

Als je een reactie achterlaat op onze website, wordt ook jouw ip-adres verzameld. Deze gegevens blijven inzichtelijk voor Fantsticmoms.nl zolang jouw reactie op de website staat. Je hebt altijd het recht om je reactie van onze website te laten verwijderen. Hiervoor kan je ons een e-mail sturen en wij beloven zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, aan jouw verzoek te voldoen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Fantasticmoms.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Fantasticmoms.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Cookie: Googly Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 14 maanden

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Fantasticmoms.nl bewaart de door jouw verstrekte persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bijvoorbeeld; als je meedoet aan een winactie, vragen wij jou in een e-mail om je adres. Na het ontvangen sturen we jouw prijs naar je toe. Daarna worden jouw adresgegevens verwijdert uit ons systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fantasticmoms.nl verstrekt gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Nooit zullen wij jouw gegevens doorverkopen aan andere partijen. Ook zullen wij jouw nooit benaderen met informatie waar jij niet om hebt gevraagd.

Cookies die wij gebruiken
Fantasticmoms.nl maakt gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heb je ooit een reactie achtergelaten op onze website, maar wil je die reactie weg laten halen? Stuur ons een verzoek en wij zullen altijd voldoen aan jouw wensen.

Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Fantsticmoms.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, te laten verwijderen. Zoals gezegd bewaren wij de door jouw actief aan ons verstrekte gegevens niet langer dan nodig om het doel waarvoor je ze verstrekte (bijvoorbeeld het meedoen aan een winactie) te bereiken.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info{at}fatasticmoms.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek.

Fantasticmoms.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fantasticmoms.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk krijgt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Inhoud van deze site

Het beeldmateriaal, de teksten en andere inhoud op deze site is eigendom van Fantasticmoms.nl, tenzij anders staat aangegeven. Het is niet toegestaan om beeldmateriaal van Fantasticmoms.nl te gebruiken voor andere doeleinden, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door Fantasticmoms.nl. Wens je inhoud van Fantasticmoms.nl te willen gebruiken, neem dan graag even contact met ons op.

Reclame

Fantasticmoms.nl werkt samen met partners op het gebied van reclame en marketing. Fantasticmoms.nl is een bedrijf en door reclame en marketing generen wij inkomsten. Gesponsorde en/of betaalde berichten worden altijd geplaatst in de categorie ‘sponsored stories’. Indien het gaat om gesponsorde producten, dan wordt dit vermeld in het artikel. Tevens maakt Fantasticmoms.nl gebruik van affiliate links. Indien je via Fantasticmoms.nl wordt doorverwezen naar een site van een derde, kan het zijn dat Fantasticmoms.nl hiervoor betaald wordt.

Fantasticmoms.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Indien er wordt geschreven over gekregen producten, dan maakt Fantasticmoms.nl dit duidelijk in het betreffende artikel. Fantasticmoms.nl blijft een onafhankelijke partij, dus reviews zullen altijd geschreven worden vanuit eigen ervaring. Het krijgen van producten betekent niet dat er automatisch positief geschreven wordt over een product.

Winacties

Regelmatig is er op Fantasticmoms.nl een winactie te vinden. De manier van deelname kan per winactie verschillen en zal altijd van te voren duidelijk gemaakt worden. Voor deelname is een geldig e-mailadres vereist, omdat Fantasticmoms.nl de winnaar altijd per e-mail zal benaderen voor verdere afhandeling. Met betrekking tot het verstrekken van je e-mailadres, verwijzen we je graag naar de privacyinformatie zoals hierboven beschreven. Met betrekking tot privacybeschermingen worden winnaars niet openbaar bekend gemaakt. Winnaars ontvangen van Fantasticmoms.nl persoonlijk een e-mailbericht. Na het toesturen van de gewonnen prijs, verwijderen wij de gegevens van de winnaar, conform de regels van de AVG.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Fantasticmoms.nl behoudt zich het recht een winactie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, echter hiervoor zal een bericht geplaatst worden ter bekendmaking. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van een winactie, kunnen worden uitgesloten van deelname. Door deelname aan een winactie verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden zoals hier beschreven.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 6 mei 2018 (versie 4).

Fantasticmoms.nl is onderdeel van Kast vol Stijl en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53311051.

Logo Fantastic Moms